คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

# หัวข้อ หลักฐาน
1 มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ตรวจสอบ
2 มาตรฐานการปฏิบัติงานกำหนดตำแหน่ง โดยทางมหาวิทยาลัยจะใช้ของ ก.พ.อ. เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ
3 คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ ตรวจสอบ
4 มาตรฐานการให้บริการ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ตรวจสอบ
5 ระบบสารสนเทศมอบหมายงานออนไลน์ (สำหรับเจ้าหน้าที่) ตรวจสอบ