แผนการดำเนินงานประจำปี จะแยกย่อยเพิ่มเติมออกเป็นแต่ละปี

# หัวข้อ หลักฐาน
1 แผนดำเนินงานประจำปี 2562 ตรวจสอบ