ข่าวประชาสัมพันธ์

# หัวข้อ หลักฐาน
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรม ตรวจสอบ
2 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ออกเป็นรายสัปดาห์ นอกจากมีเนื้อหาบนเว็บแล้วยังนำมาปริ้นแจกให้กับบุคลากรได้ทราบ ตรวจสอบ