กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

# หัวข้อ หลักฐาน
1 พระราชบัญญัติ กฏเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตรวจสอบ
2 พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตรวจสอบ