แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

# หัวข้อ หลักฐาน
1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2560-2564 เฉพาะบทที่ 3 ตรวจสอบ
2 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2560-2564 ตรวจสอบ