สิ่งที่ท่านควรรู้ก่อนเข้าศึกษา

การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดการเรียนการสอน วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และระบบการเรียนการสอน ออนไลน์ (E-learning) ผ่านทางเว็บไซต์ https://e-learning.dru.ac.th/ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • นักศึกษาสามารถเข้าระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.dru.ac.th/newstudent
  • ตารางเรียน
  • แบบชำระเงิน ให้ชำระเงินผ่านธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระหว่างวันที่ 5 – 16 กรกฎาคม 2564
  • ใบรายงานตัว

   ขอให้นักศึกษาจัดส่งเอกสารรายงานตัว กลับมายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ส่งเอกสาร การรายงานตัวทางไปรษณีย์มายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกอบด้วย

   1) ใบรายงานตัว
   2) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
   3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
   4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล 1 ฉบับ (ถ้ามี)
   5) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
   6) สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ (ห้ามขีดคร่อม)
 • ระบบสารสนเทศนักศึกษา เว็บไซต์ https://reg.dru.ac.th/registrar/home.asp ประกอบด้วยคู่มือ

  *** โดยใช้ Username และ Password เป็นรหัสนักศึกษา (ในการเข้าครั้งแรก)


ช่องทางการติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
[กรุงเทพมหานคร]
เบอร์โทรศัพท์ 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122 | เบอร์มือถือ 094-795-4174 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น.
Facebook : สนว.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

[สมุทรปราการ]
เบอร์โทรศัพท์ 0-2325-2010 ต่อ 2103,2015-2017 | เบอร์มือถือ 092-107-6510 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น.
Facebook : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรธ.สมุทรปราการ

***หากท่านไม่ทราบรหัสนักศึกษาคลิกที่นี่ => ตรวจสอบ
Username = รหัสประจำตัวนักศึกษา
Password = รหัสประจำตัวนักศึกษา
   คู่มือการเข้าเข้าใช้ระบบ

1.เพื่อการ "รับงาน-ส่งงาน" เกี่ยวกับการเรียนการสอน
2.เพื่อการเข้าใช้ระบบ Internet ภายในมหาวิทยาลัย


อีเมลของมหาวิทยาลัย : รหัสนักศึกษา@dru.ac.th
รหัสผ่าน : 12345678
ทางเข้าอีเมล => @dru.ac.th
   คู่มือ    แจ้งปัญหาส่งเมลไปที่ dl@dru.ac.th

ก่อนจบการศึกษา นักศึกษาทุกท่านต้องสอบให้ได้ 60 คะแนนขึ้นไป ถึงจะผ่านเกณฑ์
   คู่มือ    แจ้งปัญหาส่งเมลไปที่ dl@dru.ac.th

ก่อนจบการศึกษา นักศึกษาทุกท่านต้องสอบให้ได้ 41 คะแนนขึ้นไป ถึงจะผ่านเกณฑ์
   แนะนำ ศูนย์ภาษา    แนะนำ DRU Test

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี