หน้าหลัก
มรธ.สป.
ITA/ข้อมูลสาธารณะ

ก่อนตอบคำถาม กรุณาศึกษาข้อมูลแบบทบทวนความรู้หลังการอบรมเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพ

172 ถนนอิสรภาพ
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600

0 2890 1801

0 2890 2290

dru@dru.ac.th


 
ipv6 ready ipv6 test