แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของ สำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ปีงบ 65)

แชร์ :   
  |  
  |  
  |  
แบบสำรวจความคิดเห็นนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน คำชี้แจง ตอนที่ 1 แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอน 2 ผู้ประเมิณ หมายถึง ผู้ที่มาขอรับบริการจากสำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยตรง เช่น อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยหและบุคคลภายนอกที่มาขอรับบริการจากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตอน 3 ข้อเสนอแนะนำการให้บริการด้านต่าง ๆ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะนำการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการให้บริการให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จำนวนผู้เข้าใช้แบบฟอร์ม :