แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

แชร์ :   
  |  
  |  
  |  
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฯ กำหนดจัดโครงการ “สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหาร” ในวันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อขอคำปรึกษาและรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการของสหกรณ์ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการต่าง ๆ ที่สหกรณ์จัดให้กับสมาชิก เพื่อให้เป็นการรับทราบข้อมูลจากสมาชิกนำไปเป็นข้อหารือ และเสนอการปรับปรุงการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฯ จึงขอความอนุเคราะห์สมาชิกทุกท่านช่วยตอบแบบสอบถามในแบบฟอร์มภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2564
จำนวนผู้เข้าใช้แบบฟอร์ม :