การรับสมัครเลือกตั้ง กรรมการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จากสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ

สิ้นสุด : 2021-03-04

รับสมัครคณบดี

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

Intensive preparation for DRU Test หลักสูตรวันอาทิตย์

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีจากบุคลากรภายใน

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของอธิการบดีจากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

Toeic

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

DRU Test paper - based สมุทรปราการ

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

ลงทะเบียนการใช้บริการ WiFi (eduroam) & VPN

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แจ้งซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์(ศูนย์คอมฯ กทม.)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

ขอรีเซ็ตรหัสผ่าน DRU e-Mail (สำหรับนักศึกษา)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบฟอร์มขอสร้าง DRU-e-Mail (สำหรับนักศึกษา)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

Intensive preparation for DRU Test

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

DRU Test paper - based กรุงเทพมหานคร

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบทบทวนความรู้หลังการอบรมเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2562

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบสอบถามการดำเนินงานตามยุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด