การรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เพิ่มเติม)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

Intensive preparation for DRU Test สมุทรปราการ

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของ สำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

"การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี"

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ [รอบ 3] 48 อัตรา

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

Intensive preparation for DRU Test หลักสูตรวันอาทิตย์

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

หางาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการในตำบลที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รอบ 4

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

Toeic

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

DRU Test paper - based สมุทรปราการ

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

ลงทะเบียนการใช้บริการ WiFi (eduroam) & VPN

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แจ้งซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์(ศูนย์คอมฯ กทม.)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

ขอรีเซ็ตรหัสผ่าน DRU e-Mail (สำหรับนักศึกษา)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบฟอร์มขอสร้าง DRU-e-Mail (สำหรับนักศึกษา)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

Intensive preparation for DRU Test

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

DRU Test paper - based กรุงเทพมหานคร

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบทบทวนความรู้หลังการอบรมเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2562

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบสอบถามการดำเนินงานตามยุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด