แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของ สำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ปีงบ 65)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แสดงมุทิตาจิต(ความในใจ)งานเกษียณ

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

ลงทะเบียนการใช้บริการ WiFi (eduroam) & VPN

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

ลงทะเบียนสอบ DRU TEST ผ่านระบบ Internet วันศุกร์ (รอบบ่าย)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

ลงทะเบียนสอบ DRU TEST ผ่านระบบ Internet วันศุกร์ (รอบเช้า)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

ลงทะเบียนสอบ DRU TEST ผ่านระบบ Internet วันพฤหัส (รอบบ่าย)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

ลงทะเบียนสอบ DRU TEST ผ่านระบบ Internet วันพฤหัส (รอบเช้า)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

ลงทะเบียนสอบ DRU TEST ผ่านระบบ Internet วันพุธ (รอบบ่าย)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

ลงทะเบียนสอบ DRU TEST ผ่านระบบ Internet วันพุธ (รอบเช้า)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

ลงทะเบียนสอบ DRU TEST ผ่านระบบ Internet วันอังคาร (รอบบ่าย)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

ลงทะเบียนสอบ DRU TEST ผ่านระบบ Internet วันอังคาร (รอบเช้า)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

ลงทะเบียนสอบ DRU TEST ผ่านระบบ Internet วันจันทร์ (รอบบ่าย)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

ลงทะเบียนสอบ DRU TEST ผ่านระบบ Internet วันจันทร์ (รอบเช้า)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

คู่มือหลักเกณฑ์การสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2564

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

Intensive preparation for DRU Test สมุทรปราการ

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

"การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี"

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีฯ

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

Intensive preparation for DRU Test หลักสูตรวันอาทิตย์

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

Toeic

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

DRU Test paper - based สมุทรปราการ

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

ลงทะเบียนการใช้บริการ WiFi (eduroam) & VPN

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แจ้งซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์(ศูนย์คอมฯ กทม.)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

Intensive preparation for DRU Test

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

DRU Test paper - based กรุงเทพมหานคร

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด