แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการของสำนักงานต่าง ๆ (นักศึกษา)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (บุคลากรภายใน)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (บุคลากรภายใน)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บุคลากรภายใน)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (บุคลากรภายใน)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (บุคลากรภายใน)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน (สำหรับนักศึกษา)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของคณบดี จากบุคลากรภายใน (ทุกคณะ)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของอธิการบดี จากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

ใบสมัครงานโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(COVID-19)
[ขยายเวลารับสมัคร]

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แจ้งข้อมูล มคอ

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม User-Focused Interface:EDS Single Search

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

Intensive preparation for DRU Test

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

DRU Test paper - based

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบทบทวนความรู้หลังการอบรมเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2562

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบสอบถามการดำเนินงานตามยุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด