ลงทะเบียนการใช้บริการ WiFi (eduroam) & VPN

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แจ้งซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์(ศูนย์คอมฯ กทม.)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

ขอรีเซ็ตรหัสผ่าน DRU e-Mail (สำหรับนักศึกษา)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบฟอร์มขอสร้าง DRU-e-Mail (สำหรับนักศึกษา)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม User-Focused Interface:EDS Single Search

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

Intensive preparation for DRU Test

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

DRU Test paper - based

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบทบทวนความรู้หลังการอบรมเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2562

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบสอบถามการดำเนินงานตามยุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด