ข้อสอบวัดแววความเป็นครูปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

อัปโหลดคลิปวิดีโอ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (DRU English Speech Contest 2022)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (DRU English Speech Contest 2022)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ อบรมผ่านสื่ออนไลน์เรื่อง การพัฒนาความเป็นครูและมาตรฐานการศึกษา 22 มกราคม 2565

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

ลงทะเบียนรอบบ่าย สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ อบรมผ่านสื่ออนไลน์เรื่อง การพัฒนาความเป็นครูและมาตรฐานการศึกษา 22 มกราคม 2565

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

ลงทะเบียนรอบเช้า สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ อบรมผ่านสื่ออนไลน์เรื่อง การพัฒนาความเป็นครูและมาตรฐานการศึกษา 22 มกราคม 2565

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการ อบรมผ่านสื่ออนไลน์เรื่อง การพัฒนาความเป็นครูและมาตรฐานการศึกษา 22 มกราคม 2565

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

การสอบ ICDL

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบแจ้งความประสงค์การขอเอกสารการศึกษา หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2563

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

Google Apps for Teaching Language Skills to Young Adults

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

(กรุงเทพ)แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

(สมุทรปราการ)แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนออนไลน์

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

สมัครใช้งาน MOU Google สำหรับทำ Google workspace

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดการความรู้เพื่อจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบลงทุน)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบฟอร์มการจองห้อง Knowledge sharing Room

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเตรียมตัวและข้อควรรู้เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์”

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบสอบถามความพึงพอใจ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการให้บริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบประเมินความพึงพอใจ

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

Introduction to Phonics เบื้องต้น

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

Post - Test โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Introduction to Phonics เบื้องต้น

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

Post - Test โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Introduction to Phonics เบื้องต้น

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบประเมินความพึงพอใจ

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของ สำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ปีงบ 65)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

ลงทะเบียนการใช้บริการ WiFi (eduroam) & VPN

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

Punctuation & Capitalization

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

Intensive preparation for DRU Test สมุทรปราการ

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

"การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี"

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

Intensive preparation for DRU Test หลักสูตรวันอาทิตย์

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

Toeic

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

DRU Test paper - based สมุทรปราการ

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

ลงทะเบียนการใช้บริการ WiFi (eduroam) & VPN

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

แจ้งซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์(ศูนย์คอมฯ กทม.)

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

Intensive preparation for DRU Test

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด

DRU Test paper - based กรุงเทพมหานคร

สิ้นสุด : ไม่มีกำหนด