ภูมิปัญญาประมงพื้นบ้าน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ | คำนำ

คำนำ


       เอกสารภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเป็นส่วนหนึ่งของผลการวิจัยเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพการทำประมงพื้นบ้านอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมภูมิปัญญาให้เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาการเผยแพร่ข้อมูลรวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปได้นำไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะสถานศึกษาที่จะนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอน
       ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำประมงพื้นบ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

คณะผู้วิจัย


คณะผู้จัดทำ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง(ที่ปรึกษา)
  • นางสาวพรศิริ กองนวล(ที่ปรึกษา)
  • อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร(หัวหน้าโครงการวิจัย)
  • รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
  • นางสาววาศิณี สุวรรณระวี(้ร่วมโครงการวิจัย)

coopy right © 2019 Dhonburi rajabhat university by กลุ่มนักศึกษาฝึกงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 2019

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 1,335 ครั้ง