แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเขตธนบุรี และเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร | บทนำ

แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเขตธนบุรี และเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร คณะผู้วิจัยได้เสนอ เป็นแนวทาง 5 ด้าน ดังนี้

         1. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรท่องเที่ยว
         2. การจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว
         3. การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
         4. การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
         5. การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว


coopy right © 2019 Dhonburi rajabhat university by กลุ่มนักศึกษาฝึกงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 2019

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 1,336 ครั้ง