หน้าหลัก
มรธ.สป.
ITA/ข้อมูลสาธารณะ
PDPA

คู่มือการใช้งาน Application สำหรับเบอร์ภายใน Open

คู่มือการใช้งาน IP-Phone Open

DRU Telephone

อาคาร 1

ชั้น หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
2 สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา 10210
2 องค์การบริหารนักศึกษา 10220
2 สภานักศึกษา 10230
2 ห้องกองทุน กองพัฒนานักศึกษา 10240
2 ห้องพยาบาล 10250
3 ห้องพักอาจารย์เคมี คณะวิทยาศาสตร์ ฯ 10310
4 เทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ ฯ 10410
7 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ฯ 10710
7 ห้องสมุด คณะวิทยาศาสตร์ ฯ 10720
7 ห้องพักอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ฯ 10730
8 ห้องพักอาจารย์ คหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ฯ 10810
8 ห้องพักอาจารย์ สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ฯ 10820
9 ห้องพักอาจารย์ อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ฯ 10910
14 สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ 11410
15 ห้องฟิตเนส (อาคาร 1 ชั้น 15) 11510
15 ห้องควบคุมห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 15 11520
7 ห้องสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์​ 10740

อาคาร 2

ชั้น หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
2 ห้องพักเจ้าหน้าที่ (งานอาคารฯ) 20210
3 ห้องพักพนักงานขับรถ 20310
5 สำนักงานกองกลาง 20510-20511
5 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 20520
6 กลุ่มตรวจสอบภายใน 20620
6 กองวิเทศสัมพันธ์ 20610-20611
7 สำนักงานกองนโยบายและแผน 20710-20711
7 ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ 20720
8 สำนักงานสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 20810
8 สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 20820-20830
8 ห้องควบคุมห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 8 20840
9 สำนักงานสำนักวิทยบริการฯ 20910-20920
9 เคาท์เตอร์ สำนักวิทยบริการฯ 20930
10 ห้องจัดการหนังสือ สำนักวิทยบริการฯ 21010
10 ห้องบรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการฯ 21020
10 เคาท์เตอร์ ห้องสมุด สำนักวิทยบริการฯ 21120
11 ห้องอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการฯ 21030
11 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (งานโสตฯ) 21110
12 สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา 21210
12 ห้องสารสนเทศ โครงการบัณฑิตศึกษา 21220
13 สำนักงานคณะครุศาสตร์ 21310
13 ห้องพักอาจารย์1 คณะครุศาสตร์ 21320
13 ห้องพักอาจารย์2 คณะครุศาสตร์ 21330
13 ห้องพักอาจารย์3 คณะครุศาสตร์ 21340
13 ห้องพักอาจารย์4 คณะครุศาสตร์ 21350
14 สำนักงานคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ 21410
14 ห้องพักอาจารย์1 คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ 21420
14 ห้องพักอาจารย์2 คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ 21430
14 ห้องพักอาจารย์3 คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ 21440
14 ห้องพักอาจารย์4 คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ 21450
15 ห้องพักอาจารย์นิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ 21510
15 ห้องคอมพิวเตอร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ 21460
15 ห้องพักอาจารย์นาฏศิลป์ คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ 21520

อาคาร 3

ชั้น หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
1 อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 30110
1 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 30120
1 ผอ.สำน้กงานอธิการบดี 30130
1 ผู้ช่วยอธิการบดี 30140
1 สำนักงานอธิการบดี 30150-30155
1 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 30160
2 ห้องรองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 30210
2 สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ 30220
2 เคาท์เตอร์ คณะวิทยาการจัดการ 30230
2 ห้องพักอาจารย์1 คณะวิทยาการจัดการ 30240
2 ห้องพักอาจารย์ 2 คณะวิทยาการจัดการ 30250
3 สำนักงานศูนย์ภาษา 30310
3 ห้องพักอาจารย์ภาษาอังกฤษ คณะมุนย์ศาสตร์ฯ 30320
4 ห้องนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 30410
5 ห้องจัดอาหารว่าง 30520
5 ห้องควบคุมห้องประชุมศรีเจริญ 30530
5 โถงทางเดินห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 5 30510/30511
6 ธนบุรี ลอดจ์ 30610/30611

อาคาร 4

ชั้น หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงานสำนักศิลปะ และวัฒนธรรม 40110-40120
2 กองพัฒนาระบบบริหาร 40210-40212
2 กลุ่มงานวินัย และนิติการ 40220
4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS) 40410

อาคาร 5

ชั้น หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
1 งานประชาสัมพันธ์ 50110-50112
1 ห้องพักเจ้าหน้าที่ สตง. 50130
1 ฝ่ายรักษาความสะอาด (แม่บ้าน) 50140
1 ห้องรับสมัครนักศึกษา(สำนักส่งเสริมวิชาการฯ) 50150
2 สำนักงาน.การเงิน 50210
2 ห้องรับเงิน 50211
2 ห้องจ่ายเงิน 50220
2 สำนักงานพัสดุ 50230-50231
2 ห้องผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกฏหมาย 50240
3 ห้องพักครู คอมพิวเตอร์1 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 50310
3 ห้องพักครู คอมพิวเตอร์2 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 50320
3 ห้องพักครู คอมพิวเตอร์3 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 50330
4 สำนักงานศูนย์คอมพิวเอตร์ 50410-50420

อาคาร 6

ชั้น หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
1 รองอธิการสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน 60110
1 สำนักงานสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน 1 60120 - 60124
1 สำนักงานสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน 2 60130 -60133
1 สโมสรอาจารย์ 60150
1 สมาคมศิษย์เก่า 60160
2 ห้องพักครูศิลป 1 คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ 60210
2 ห้องพักครูศิลป 2 คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ 60220
3 ห้องพักครูศิลป 1 คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ 60310
3 ห้องพักครูศิลป 2 คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ 60320
4 งานวารสารวิชาการ 60410
4 ห้องสภาคณาจารย์ และข้าราชการ 60420
5 ห้องพักนักศึกษาจีน 60430