ขอเชิญสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2560 (ในวัน เวลาราชการ) ณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานอธิการบดี
 
ดาวน์โหลด =>
image
 
DRU ? 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801