โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละคร
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละคร โดยอาจารย์สมบัติ แก้วสุจริตเป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อครูโขนละครและดนตรีไทย อีกทั้งยังปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน รวมทั้งอนุรักษ์และสืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบไป โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร2 ชั้น8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
 
 
DRU ? 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801