โครงการสัมนาผู้นำนักศึกษาและความรู้ด้านการประกันคุณภาพ ให้แก่สโมสรนักศึกษา 60 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาวะผู้นำ พัฒนาบุคลิคภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมนาผู้นำนักศึกษาและความรู้ด้านการประกันคุณภาพ ให้แก่สโมสรนักศึกษา 60 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาวะผู้นำ พัฒนาบุคลิคภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ บ้านริมน้ำสวนเกษตร อัมพวา และโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
 
 
 
DRU ? 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801