"ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4"
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก อัมรินทร์ สุพรรณนพ เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยทุกแห่ง จำนวน 40 แห่ง ร่วมกันจัดขึ้น โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในการจัดงานปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพ ในการจัดราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2559 ภายใต้ชื่อ "การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยมาตรฐานการผลิตพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญาในการบริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับโล่รางวัลพระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร คือ
1. อาจารย์ ดร.อารยา เกียรติก้อง ได้เข้ารับโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น
ประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ เขียดทอง สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นภาคบรรยาย ระดับชาติ จากเรื่อง “สารานุกรม กรุงธนบุรี”
3.อาจารย์ ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นภาคบรรยาย ระดับนานาชาติ จาก เรื่อง “Production of Vinegar from Nipa (Nypa fruitcans Wurmb) Sap”
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่นมา ณ ที่นี้ด้วย
 
 
 
DRU ? 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801