การวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 การวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 เมื่อ วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 และวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีท่านธนบดีคณะวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในโครงการ
 
 
 
DRU ? 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801