"โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นปีการศึกษา 2558 "

เมื่อวันที่  18  มิถุนายน 2558  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รุ่นปีการศึกษา 2558   เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต เตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดของหลักสูตร ตระหนักถึงการเป็นบัณฑิตที่ดี และมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่าง คณาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง ให้รู้จัก เข้าใจ รัก และสามัคคี ในหมู่คณะ

 
 
 
DRU ? 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801