"ภาพข่าว การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3"
ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครีธรรมราช
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี ร่วมประชุมอธิการบดี มรภ. และร่วมประชุมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ห้องประชุมพรหมโยธี อาคาร 19 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมาราช โดยมี
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ และพร้อมคณะผู้บริหาร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. วิไล ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณี สิมะกรพินธ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา เพิ่มพูล ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมเป็นพยาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา เตรียมจัดนิทรรศการ
         วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณาจารย์นักวิจัย ร่วมกันจัดบูธ นิทรรศการ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยชุดโครงการวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ขนมไทยนำภูมิปัญญา ไทยสู่สากล กรณีศึกษาชุมชนตรอกข้าวเม่า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
         โดยมี อาจารย์ศศิอาภา บุญคง หัวหน้าชุดโครงการวิจัยฯ และมีหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย ประกอบด้วย อาจารย์ข่ายทอง ชุนหสุวรรณ  อาจารย์บุษกร สุทธิประภา อาจารย์ณัฐกาญ ธีรบวรกุล และนางสาวสุชาดา ธโนภานุวัฒน์
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี ร่วมพิธีเปิด “การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3”
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิด “การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3”
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง  อธิการบดี ร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานเข้ารวมประชุม และบันทึกภาพร่วมมือกัน
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา เพิ่มพูล รับโล่นักวิจัยดีเด่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีย์ วชิรวราการ  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา เพิ่มพูล ที่รับโล่นักวิจัยดีเด่น
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
นักวิจัยนำเสนอผลการวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์ ประกอบด้วย
อาจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย การหาตัวแบบมาตรฐานของระบบคลังข้อสอบวัดความรู้และมาตรฐานวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อาจารย์จิระพงค์ เรืองกุล อิทธิพลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกุลยุทธ์ที่มีต่อประสิทธิผล องค์การ: การขยายองค์ความรู้มุมมองฐานทรัพยากร
อาจาย์ว่าที่ร้อยตรีธีรวุฒิ แสวงบุญ การดัดแปลงไมโครเวฟ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการสังเคราะห์วัสดุวิศวกรรมเนื้อเยื่อที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพของพอลิกลีเซอรอลซีบาเคต
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
นักวิจัยนำเสนอผลการวิจัยภาคบรรยาย ประกอบด้วย
อาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางป้องกันอุทกภัยของชุมชนคลองตาแป้น เชตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
นายวีรชัย คำธร องค์ประกอบเชิงยืนยันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำภาคกลาง
วันที่ 20-22 นำเสนอภาคนิทรรศการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดนิทรรศการ ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ    ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3
นำเสนอภาคนิทรรศการชุดโครงการวิจัย และการสาธิต “การทำข้าวเม่าหมี่” และ “การทำกระยาสารท”  โดย นายอนุชา เกื้อจรูญ ประธานชุมชนตรอกข้าวเม่า เขตบางกอกน้อย กรุเทพฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี ร่วมให้กำลังในการนำเสนอภาคนิทรรศการ
 
 
 
DRU ? 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801