คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดโครงการการอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ
สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2556 ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม กรุงเทพฯ

 

    เมื่อวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556  ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม กรุงเทพฯ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ได้พบปะอาจารย์ในคณะและได้รู้จักกับรุ่นพี่และเพื่อนร่วมรุ่นด้วยกัน พร้อมทั้งได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ โดย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์  เวชวิทยาขลัง อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด
   กิจกรรมโดยรวม อาทิ การแนะนำมหาวิทยาลัย แนะนำผู้บริหาร คณาจารย์และภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กลุ่ม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์(ฐานกิจกรรม) การแสดงของนักศึกษาใหม่ พิธีบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ-จิตอาสา การจัดเวทีเสวนาการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยหลายเรื่อง อาทิ   นักศึกษากับการประกันคูณภาพ การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  เรียนอย่างไรให้ได้เกรดดีในรั้วมหาวิทยาลัย  คุณธรรมนำชีวิต 3 D  และกิจกรรม ราชภัฏธนบุรีรักษ์ไทย (รากเหง้าแห่งความเป็นไทย)
   ในภาคบ่ายของวันที่สอง ได้จัดให้นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ประจำวิชา และปิดท้ายกิจกรรมการอบรมด้วยการให้โอวาทจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ คือ ผศ.ดร.ศรีสวคนธ์  แดงสอาด
 
 
 
 
 
DRU ? 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801