หน้าแรก
ข้อมูลการรับนิสิตใหม่
  สาขาที่เปิดรับ ปี 2556
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  วิธีการชำระเงิน
  ขั้นตอนการสมัคร
  กรอกใบสมัคร
  ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
  กำหนดการรายงานตัว
  พิมพ์ใบชำระเงิน
  กิจกรรมมหาิวิทยาลัย
  แผนที่ติดต่อมหาวิทยาลัย
  ***หมายเหตุ***
link
  มรภ.ธนบุรี
  คณะครุศาสตร์
  คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  คณะวิทยาการจัดการ
  สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
  หลักสูตรนานาชาติ ศิลปศาสตร์บัณฑิต
  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 
 
 
สาขาที่เปิดรับสมัคร (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2556
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 คณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ปี
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) จำนวนรับ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 150 คน
สาขาวิชาภาษาไทย 150 คน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 150 คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 90 คน
สาขาวิชาสังคมศึกษา 150 คน
หมายเหตุ : ผู้สมัครเรียนสายครูจะต้อง 
1. มีการทดสอบวัดแววความเป็นครู
2. ผ่านการสัมภาษณ์ในสาขาวิชาที่สมัคร
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)  
สาขาวิชาภาษาไทย  
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.)  
สาขานิติศาสตร์  
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ.)  
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์  
 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ)  
วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
วิชาเอกการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)  
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
  - วิชาเอกธุรกิจนำเที่ยว
  - วิชาเอกธุรกิจการโรงแรม
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ.)  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจ(บธ.บ)  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 หลักสูตรบริหารธุรกิจ(บธ.บ)  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 หลักสูตรบริหารธุรกิจ(บธ.บ)  
วิชาเอกการจัดการ
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
วิชาเอกการตลาด
วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์
วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)  
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
  - วิชาเอกธุรกิจนำเที่ยว
  - วิชาเอกธุรกิจการโรงแรม
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ.)  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจ(บธ.บ)  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 หลักสูตรบริหารธุรกิจ(บธ.บ)  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 หลักสูตรบริหารธุรกิจ(บธ.บ)  
วิชาเอกการจัดการ
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
วิชาเอกการตลาด
วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์
วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
 คณะครุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ปี
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) จำนวนรับ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 150 คน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 150 คน
หมายเหตุ : ผู้สมัครเรียนสายครูจะต้อง 
1. มีการทดสอบวัดแววความเป็นครู
2. ผ่านการสัมภาษณ์ในสาขาวิชาที่สมัคร
 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ.)  
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  
 
 คณะวิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ)  
วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)  
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
  - วิชาเอกธุรกิจนำเที่ยว
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ.)  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจ(บธ.บ)  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 หลักสูตรบริหารธุรกิจ(บธ.บ)  
วิชาเอกการจัดการ
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ)  
 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.)  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า