เลื่อน อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


 

เลื่อน อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


เลื่อนจัดอบรมผู้ประเมินระดับคณะและสถาบัน จากวันที่ 4-5 พฤศิจกายน 2562 ออกไป เนื่องจากมติ ครม.ประกาศหยุดกรณีพิเศษ โดยได้เลื่อนวันจัดอบรมผู้ประเมินระดับคณะและสถาบัน เป็นวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2562 แทน  โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลยสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

 


แหล่งที่มา :: สำนักประกันคุณภาพการศึกษา