วิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตครั้งที่2


 

วิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตครั้งที่2


เมื่อวันจันทร์ที่  7  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   จัดวิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563   ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 7    โดยได้เชิญ  

  1. ดร.ภาวพรรณ  ขำทับ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

      2.นายปริญญา   จันทร์วาววาม ตำแหน่ง Country Manager

          ibiz consulting (Thailand) Co., Ltd.    เป็นรรมการผู้แทนสถานประกอบการณ์

      3. นายปรีชา   บุปะปา   ตำแหน่ง IT Support บริษัท วันบีลีฟ จำกัด  เป็นกรรมการผู้แทนศิษย์เก่า  ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการวิพากษ์หลักสูตรคราวนี้


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 244

แชร์ข้อมูล ::