ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


 

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยได้มอบให้งานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในมิติของหน่วยงานปฏิบัติ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีนายฐิติวิชญ์ เสถียรธนานนท์ เป็นวิทยากรในงานนี้ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและข้อเสนอแนะโครงการประเมินฯ


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 269

แชร์ข้อมูล ::