Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางธรรมชาติวิทยา


โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการทางธรรมชาติวิทยา จัดโครงการวันที่ 9 มีนาคม 2562  ณ ห้อง 252-254,256 อาคาร 2 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

- กิจกรรมระดมความคิด ถามตอบปัญหาในการจัดกิจกรรม

- กิจกรรมสายใยอาหาร ให้ผู้เรียนทราบถึงความสำคัญของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

- กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการใช้กล้องสองตา


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 240

แชร์ข้อมูล ::