การเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


 

การเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย 

ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562  เวลา 09.00 - 15.30 น.  ณ ลานอเนกประสงค์

(ข้างสำนักงานอธิการบดี)

อาคาร 3 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

นับคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา 15.31 น. เป็นต้นไป


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี