การวิจัยภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น


 

การวิจัยภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น


เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ณ ห้อง 2122 – 2124 อาคาร 2 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์เรไร  ไพรวรรณ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาริด  เจริญราษฎร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 554

แชร์ข้อมูล ::