ประชุมวิพากษ์ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง


 

ประชุมวิพากษ์ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนุบรี จัดประชุมวิพากษ์ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2561 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลต่างๆ เพือจัดทำเล่มรายงานประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทน อธิการบดี เป็นประธานในพิธีประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 496

แชร์ข้อมูล ::