ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561


 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 4 - 5 กันยายน 2562 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้ 

1. รศ.ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล 
2. รศ.ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์  
3. อาจารย์ภาคย์  พราหมณ์แก้ว      
4. ผศ.ดร.ปัญญา   ทองนิล     
5. อาจารย์ ดร.สุรางคนา  มัณยานนท์  


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักประกันคุณภาพการศึกษา