วจก. จัดอบรม การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม


 

วจก. จัดอบรม การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตในสังคม" ระหว่างวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ