เลื่อนกำหนดการเลือกตั้งและขยายเวลารับสมัคร


 

เลื่อนกำหนดการเลือกตั้งและขยายเวลารับสมัคร


คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ได้ออกประกาศ เรื่อง  การเลื่อนกำหนดการเลือกตั้งประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ การขยายเวลาการรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยสรุป ดังนี้

1.เลื่อนกำหนดการเลือกตั้งประธานสภาและกรรมการสภา ไปเป็นวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

2.ขยายเวลาการรับสมัคร เฉพาะกรรมการสภาจากคณาจารย์ และ กรรมการสภาจากข้าราชการ ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึง 12 กรกฎาคม 2562


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th