อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ"


 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ"


อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต 
และดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” คณะวิทยาการจัดการร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วันจันทร์ที่ 17 ถึงวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 รวม 3 วัน
ณ เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี 
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 179

แชร์ข้อมูล ::