สมัครประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ


 

สมัครประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ


สมัครประธานและกรรมการสภาคณาจารณ์และข้าราชการ
ระหว่างวันที่ 5-19 มิ.ย. 2562
ณ กองพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานอธิการบดี

 


แหล่งที่มา :: ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th