สมัครประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ


 

สมัครประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ


สมัครประธานและกรรมการสภาคณาจารณ์และข้าราชการ
ระหว่างวันที่ 5-19 มิ.ย. 2562
ณ กองพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานอธิการบดี

 


แหล่งที่มา :: ศูนย์คอมพิวเตอร์