กองนโยบายและแผน ร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้


 

กองนโยบายและแผน ร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้


กองนโยบายและแผน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจินตนา จิรายุกุล เข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา "ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ เพื่ออุดมศึกษาไทย" ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างได้สร้างสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: กองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th