จัดทำแผนปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านพัฒนานักศึกษา


 

จัดทำแผนปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านพัฒนานักศึกษา


    กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2560-2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2562 เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารกิจกรรมของนักศึกษาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ณ ภูผาผึ้ง รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี 
    นอกจากนี้ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 264

แชร์ข้อมูล ::