สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา


 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา


เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ณ ห้อง 179 อาคาร 1 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาดังต่อไปนี้

1. อาจารย์เสน่ห์    บัวสนิท          ประธานกรรมการ

2. ผศ.ดร.อรอนงค์   ศรีพวาทกุล   กรรมการ

3. อ.ดร.วินัยธร   วิชัยดิษฐ์          กรรมการและเลขานุการ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 323

แชร์ข้อมูล ::