คณะวิทยาการจัดการ ทำบุญปีใหม่ไทย ประจำปี 2562


 

คณะวิทยาการจัดการ ทำบุญปีใหม่ไทย ประจำปี 2562


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ในการนี้ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th