ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล


 

ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล


11 เมษายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะวิศวกรรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล ณ ห้องประชุม 1201 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยมี ผศ.ธัชกร วงศ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 472

แชร์ข้อมูล ::