ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล


 

ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล


11 เมษายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะวิศวกรรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล ณ ห้องประชุม 1201 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยมี ผศ.ธัชกร วงศ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th