แห่และสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์


 

แห่และสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์


เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานพิธีแห่และสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและสรงน้ำพระพุทธรูป เสร็จแล้วเปิดโอกาสคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th