“เรียนรู้ภูษาศาสตร์ สืบสานภูมิปัญญาไทย”


 

“เรียนรู้ภูษาศาสตร์ สืบสานภูมิปัญญาไทย”


เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เรียนรู้ภูษาศาสตร์ สืบสานภูมิปัญญาไทย” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการผูกผ้าอันเป็นศิลปวัฒนธรรมของไทยให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนเขตธนบุรีที่มีความสนใจ สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และคุณภิญโญ กิจบุญชู ผู้เชี่ยวชาญด้านการผูกผ้าจากโรงเรียนวัดพุทธบูชามาเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีผู้มีสนใจและตอบรับเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th