โครงการพิธีถวายปริญญาบัตร และมอบประกาศนียบัตร


 

โครงการพิธีถวายปริญญาบัตร และมอบประกาศนียบัตร


โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการพิธีถวายปริญญาบัตรแด่พระภิกษุที่สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ในการนี้ โครงการบัณฑิตศึกษาจึงขอแจ้งให้ท่านลงทะเบียนรายงานตัวผ่านระบบโดยเข้าไปที่ https://grad.dru.ac.th หรือสแกน QR Code เพื่อแจ้งความประสงค์ว่าจะเข้ารับประกาศนียบัตร หรือ ไม่เข้ารับประกาศนียบัตรในพิธีดังกล่าว ซึ่งทางโครงการบัณฑิตศึกษาได้ส่งอีเมลรายละเอียดต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับหนังสือฉบับนี้ไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านได้ให้ไว้ในข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ท่านสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่านทางลิงค์ที่แนบไปด้วยกันนั้นได้เช่นกัน ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ภายในวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒

สำหรับท่านที่ไม่ประสงค์จะเข้ารับประกาศนียบัตรในงานพิธี สามารถเข้ามารับด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา อาคาร ๒ ชั้น ๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป (ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากไม่มารับภายในระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ประกาศนียบัตร ต้องชำระเงินค่าปรับการขอรับประกาศนียบัตรเกินกว่า ๓ ปี เป็นเงิน ๕๐๐ บาท


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: โครงการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th