พิธีทำบุญคณะเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย


 

พิธีทำบุญคณะเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย


วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ.2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีทำบุญคณะเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยประจำปี 2562 ณ บริเวณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 14 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะฯ ถวายภัตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดประดิษฐาราม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสุภา จิวศิวานนท์ รองอธิการบดี ร่วมทำบุญในครั้งนี้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี เป็นประธานจุดธูปเทียน


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th