การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง


 

การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง


ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง"  ในวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 วิทยากรโดย นายทศพร จันทมงคลเลิศ และ นายนีรนาท นักดนตรี

งานประกันคุณภาพการศึกษา


แหล่งที่มา :: สำนักประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th