วิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์


 

วิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์


งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมวิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร ๓ ชั้น ๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 111

แชร์ข้อมูล ::