พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับต่างประเทศ (ลาว)


 

พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับต่างประเทศ (ลาว)


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์ ดร.กริช ภัทรภาคิน ได้เข้าพบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อปรึกษาและหารือเกี่ยวกับ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ด้านงานวิจัย และด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


แหล่งที่มา :: งานวิเทศสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม :: 323

แชร์ข้อมูล ::