โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาตนเองฯ


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาตนเองฯ


เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาตนเองก่อนฝึกประสบการณ์ และรู้จักหน้าที่พลเมืองสิทธิหน้าที่ของตนและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม พัฒนาบุคลิกภาพก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และรู้จักหน้าที่พลเมืองสิทธิหน้าที่ของตนและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  โดยวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวี บุนนาค  คุณมาณิช อินทฉิม  คุณศักดิ์ดา ภารา  และคุณสรัสวดี สุขระบุตร เป็นผู้บรรยายและหึความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ  ก๋าคำ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิด ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 390

แชร์ข้อมูล ::