โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมสร้างความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยและหน้าที่ของพลเมือง สิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์