โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมสร้างความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยและหน้าที่ของพลเมือง สิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์