โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนาตนเอง ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และการสร้างจิตสำนึกความรักความสามัคคีมีระเบียบวินัย และหน้าที่ของพลเมืองสิทธิหน้าที่ของตนเอง และผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 8.00 - 16.30 น.


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์